Yönetmelik

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

ERNST HİRSCH HUKUKUNTEMELLERİNİ ARAŞTIRMA

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Akdeniz Üniversitesine bağlı olarak kurulan Akdeniz ÜniversitesiErnst Hirsch Hukukun Temellerini Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Akdeniz Üniversitesi Ernst Hirsch Hukukun Temellerini Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Hukuk Fakültesi: Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesini,

c) Merkez (EHAM): Ernst Hirsch Hukukun Temellerini Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Hukuk Felsefesi, Hukuk Sosyolojisi, Hukuk Tarihi, Genel Hukuk Teorisi ve hukukun öteki gerçeklik bilimleri alanlarıyla, Anayasa Hukuku, Uluslararası Hukuk, Avrupa Birliği Hukuku gibi temel hukuk alanlarında disiplinlerarası, görgül, felsefi araştırmalar yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Ulusal ve uluslararası seminer, konferans, kolokyum ve benzeri etkinlikleri düzenlemek ve bunlara katılmak,

b) Türkçe ve yabancı dillerde yayınlar yapmak, bu tür çalışmalara katkıda bulunmak,

c) Konusu ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak ve geliştirmek,

ç) Araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaların hazırlanması, sunulması ve yürütülmesi için gerektiğinde geçici ya da sürekli komisyonlar kurmak, ulusal ve uluslararası alanda uzmanlardan yararlanmak ve işbirliği yapmak,

d) Merkez kütüphanesi kurmak,

e) Bu alanda faaliyet gösteren ilgili kuruluş ve kurumların personelinin geliştirilmesi amacıyla düzenli, bilimsel, mesleki nitelikli uzmanlaşma kursları, seminerleri ve benzerlerini açmak ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenmiş olanlara katılmak,

f) Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere yönelik olarak, eğitim ve sertifika programları, kurslar, seminerler, konferanslar planlamak ve düzenlemek ve ilgili kuruluşlarca düzenlenmiş olanlara katılmak ve katkı sağlamak suretiyle işbirliği yapmak,

g) Türkiye ve yurt dışındaki üniversite ve kuruluşlar ile Merkezin amaçlarına uygun işbirliği yapmak,

ğ) Faaliyet alanları ile ilgili gerekli gördüğü diğer her türlü etkinlik ve yayınları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Hukuk Fakültesinde görev yapan ve Merkezin faaliyet konularında Merkezin amacına uygun çalışmaları bulunan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse, yeni bir Müdür görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, iki yıl süreli olmak üzere, müdür yardımcıları görevlendirebilir. Bu süre yenilenebilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından veya Yönetim Kurulu üyelerinden unvan sırasına göre birisini vekil bırakır. Müdür yardımcıları yönetim kurulunun doğal üyesidir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

d) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak,

e) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

f) Danışmanlık taleplerini değerlendirerek, Yönetim Kurulunda karara bağlamak,

g) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunca onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet konularında etkin akademisyenler arasından Müdür tarafından iki yıl süreyle görevlendirilen beş üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

(2) Yönetim Kurulu altı ayda bir olağan ve gerektiği takdirde olağanüstü olmak üzere, çoğunluğu oluşturan üyelerin katılımıyla toplanır. Kararlar, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun oyuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

c) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda eğitime destek vermek,

ç) Merkez faaliyetlerini ve hizmetlerini geliştirmek amacıyla platformlar hazırlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarına katkı sağlayacak kişilerden ve istekleri halinde görevlendirilecek kuruluş temsilcilerinden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu kararıyla Müdür tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdür tarafından toplantıya çağırılır. Danışma Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun oyuyla alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak,

b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak,

c) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak ve Merkez faaliyetleri hakkında önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün talebi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

 


 

 

AKDENIZ UNIVERSITÄT

Satzung für das Ernst-Hirsch-Forschungs- und Praxiszentrum zur Erforschung der

Grundlagen des Rechts (Ernst Hirsch Araştırma Merkezi – EHAM)

 

ERSTER TEIL

Zweck, Gegenstand, Rechtsgrundlage und Begriffsbestimmungen

 

Zweck der Satzung

§ 1 – (1) Zweck dieser Satzung ist es, die Verfahren und Grundsätze für die Leitung und die Arbeitsweise des Ernst-Hirsch-Forschungs- und Praxiszentrums, das der Akdeniz Universität untersteht, zu regeln.

 

Gegenstand

§ 2 – (1) Diese Satzung regelt die Ziele, die Tätigkeitsbereiche und die Leitungsorgane des „Ernst-Hirsch-Forschungszentrums der Akdeniz Universität“ sowie die Aufgaben und die Arbeitsweisen der Leitungsorgane.

 

Rechtsgrundlage

§ 3 – (1) Diese Satzung wurde auf Grund von § 7 Abs. 1 (d-2) und § 14 des Hochschulgesetzes vom 4.11.1981 mit der Nummer 2547 erlassen.

 

Begriffsbestimmungen

§ 4 – (1) Im Sinne dieser Satzung ist a) Beirat: der Beirat des Zentrums, b) juristische Fakultät: die juristische Fakultät der Akdeniz Universität, c) Zentrum: das Ernst-Hirsch- Forschungszentrum, ç) Direktorin bzw. Direktor: die Direktorin bzw. der Direktor des Zentrums, d) Universität: die Akdeniz Universität, e) Leitungsgremium: das Leitungsgremium des Zentrums.

 

ZWEITER TEIL

Ziel und Tätigkeitsbereiche des Zentrums

 

Ziel des Zentrums

§ 5 – (1) Ziel des Zentrums ist es, interdisziplinäre, empirische und philosophische Forschungen auf den Gebieten der Rechtsphilosophie, der Rechtssoziologie, der Rechtsgeschichte, der Rechtstheorie und der weiteren Wirklichkeitswissenschaften des Rechts sowie in den Grundlagenfächern der Rechtswissenschaft, wie Verfassungsrecht, Völkerrecht und Europarecht, durchzuführen.

 

Tätigkeitsbereiche des Zentrums

§ 6 – (1) Um die in § 5 genannten Ziele zu verwirklichen, soll das Zentrum folgende Tätigkeiten ausüben:

a) Durchführung von internationalen und nationalen Symposien, Konferenzen, Kolloquien und ähnlichen Tagungen sowie Teilnahme an solchen wissenschaftlichen Veranstaltungen,

b) Veröffentlichung von türkischen und fremdsprachigen Publikationen sowie Mitwirkung bei der Veröffentlichung derartiger Arbeiten,

c) Aufnahme und Entwicklung von Beziehungen zu internationalen und nationalen Institutionen, die sich mit den Forschungsthemen des Zentrums befassen,

ç) ggf., Gründung von temporären oder permanenten Kommissionen zur Vorbereitung, Darstellung und Durchführung von Forschungen, Untersuchungen, Projekten und ähnlichen Arbeiten; Profitieren vom Wissen internationaler und nationaler Experten und Zusammenarbeiten mit diesen Experten,

d) Errichtung einer Zentrumsbibliothek,

e) Angebot von regelmäßigen wissenschaftlichen und beruflichen Spezialisierungskursen bzw. -seminaren und ähnlichen Veranstaltungen zum Zwecke der Weiterbildung des Personals der Institutionen und Einrichtungen, die in der Forschungsbereichen des Zentrums tätig sind, oder Teilnahme an solchen Veranstaltungen, die diese Institutionen und Einrichtungen durchführen,

f) Planung und Durchführung von Schulungs- und Zertifikatsprogrammen, Kursen, Seminaren, Konferenzen hin zu öffentlichen und privaten Sektoren, internationalen Institutionen sowie Personen; Mitwirkung und Teilnahme an Veranstaltungen dieser Institutionen zur Begründung einer Zusammenarbeit,

g) Umsetzung von Kooperationen mit türkischen und ausländischen Universitäten entsprechend den Zielen des Zentrums,

h) Durchführung aller anderen Arten von Veranstaltungen sowie Publikationen betreffend die Tätigkeiten des Zentrums, die für erforderlich gehalten werden.

 

DRITTER TEIL

Leitungsorgane des Zentrums und Aufgaben der Leitungsorgane

 

Leitungsorgane

§ 7 – (1) Die Leitungsorgane des Zentrums sind die Folgenden: a) die Direktorin bzw. der Direktor, b) das Leitungsgremium, c) der Beirat.

 

Direktorin bzw. Direktor

§ 8 – (1) Die Direktorin bzw. der Direktor wird von der Rektorin bzw. dem Rektor unter den Dozentinnen bzw. Dozenten, die an der juristischen Fakultät tätig sind und über die Forschungsthemen des Zentrums sowie entsprechend dem Ziel des Zentrums gearbeitet haben, ausgewählt und für drei Jahre bestellt. Eine erneute Bestellung ist möglich. Wenn die Direktorin bzw. der Direktor mehr als sechs Monaten vertreten wird, kann eine neue Direktorin oder ein neuer Direktor bestellt werden. Die Direktorin bzw. der Direktor ist der Rektorin bzw. dem Rektor gegenüber für die ordentliche Führung und Entwicklung der  Geschäfte des Zentrums verantwortlich.

(2) Die Direktorin bzw. der Direktor kann für zwei Jahre Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter bestellen. Eine erneute Bestellung ist möglich. Die Stellvertreterinnen bzw. die Stellvertreter erfüllen die Aufgaben, die ihnen von der Direktorin bzw. dem Direktor übertragen werden. Wenn die Direktorin bzw. der Direktor nicht im Dienst ist, kann sie bzw. er entweder eine bzw. einen ihrer bzw. seiner Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter oder ein Mitglied des Leitungsgremiums entsprechend der akademischen Titelreihe als Vertreterin bzw. Vertreter bestellen. Die Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter sind von Rechts wegen Mitglieder des Leitungsgremiums.

 

Aufgaben der Direktorin bzw. des Direktors

§ 9 – (1) Die Direktorin bzw. der Direktor hat folgende Aufgaben: a) Vertretung des Zentrums, b) Sicherstellung der ordentlichen Führung und Entwicklung der Geschäfte des Zentrums, c) Umsetzung der Entscheidungen des Leitungsgremiums, ç) Einberufung der Sitzungen des Leitungsgremiums, Vorbereitung der Tagesordnung der Sitzungen sowie Leitung der Sitzungen, d) Begründung von Kooperationen mit internationalen und nationalen Institutionen, die ähnliche Tätigkeiten ausüben, e) Einberufung der Sitzungen des Beirats, Vorbereitung der Tagesordnung der Sitzungen sowie Leitung der Sitzungen, f) Bewertung von Beratungsangeboten zur Vorbereitung einer Entscheidung im Leitungsgremium, g) Erstattung des Geschäftsberichts des Zentrums über das vorangegangene Jahr und Vorbereitung des Arbeitsprogramms des Zentrums für das nächsten Jahr sowie Vorlage dieses Berichts und dieses Programms bei der Rektorin bzw. dem Rektor nach Bestätigung durch das Leitungsgremium.

 

 

 

Leitungsgremium

§ 10 – (1) Dem Leitungsgremium gehören die Direktorin bzw. der Direktor, die Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter und fünf von der Direktorin bzw. dem Direktor für zwei Jahre bestellte Wissenschaftlerinnen bzw. Wissenschaftler, die im Bereich der Forschungsthemen des Zentrums aktiv sind, an. Eine erneute Bestellung ist möglich. Die Direktorin bzw. der Direktor ist die bzw. der Vorsitzende des Leitungsgremiums. (2) Das Leitungsgremium tritt mit absoluter Mehrheit, regelmäßig alle sechs Monate und ggf. außerordentlich, zusammen. Die Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

 

Aufgaben des Leitungsgremiums

§ 11 – Das Leitungsgremium hat folgende Aufgaben: a) Entscheidungen betreffend die Angelegenheiten der Leitung und die Arbeiten des Zentrums, b) Aussprache und Entscheidung über den jährlichen Geschäftsbericht und das Arbeitsprogramm des Zentrums, c) Förderung der Ausbildung in den Forschungsbereichen des Zentrums, ç) Vorbereitung von Plattformen zur Entwicklung der Tätigkeiten und Dienstleistungen des Zentrums.

 

Beirat

§ 12 – (1) Dem Beirat gehören Personen sowie Vertreterinnen bzw. Vertreter von Institutionen an, die für eine Mitwirkung im Zentrum geeignet erscheinen. Die Mitglieder des Beirats werden von der Direktorin bzw. dem Direktor auf Grund der Entscheidung des Leitungsgremiums für zwei Jahre bestellt. Eine erneute Bestellung ist möglich. (2) Der Beirat wird von der Direktorin bzw. dem Direktor zu den Sitzungen einberufen. Der Beirat tritt mit absoluter Mehrheit zusammen. Die Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

 

Aufgaben des Beirats

§ 13 – (1) Der Beirat hat folgende Aufgaben: a) Bewertung der Tätigkeiten des Zentrums und Abgabe von Empfehlungen, b) Beratung über die Tätigkeiten des Leitungsgremiums, c) Begründung von Kooperationen zwischen den betreffenden Institutionen und Abgabe von Anregungen zur Tätigkeiten des Zentrums.

 

VIERTER TEIL

Sonstige- und Schlussvorschriften

 

Personalbedarf

§ 14 – (1) Der technische, materielle und finanzielle Bedarf des Zentrums sowie der Bedarf an wissenschaftlichem und administrativem Personal wird durch das Personal, das gemäß § 13 des Gesetzes mit der Nummer 2547 auf Ersuchen der Direktorin bzw. des Direktors von der Rektorin bzw. dem Rektor verpflichtet wird, abgedeckt.

 

Inkrafttreten

§ 15 – (1) Diese Satzung tritt am Tage ihrer Veröffentlichung in Kraft.

 

Umsetzung

§ 16 – (1) Die Vorschriften dieser Satzung werden von der Rektorin bzw. dem Rektor der Akdeniz Universität umgesetzt.

 

EHAM

Eklenme tarihi :13.10.2022 10:54:03
Son güncelleme : 27.03.2024 18:44:20