Akdeniz Üniversitesi

Duyurular

Ernst Hirsch Hukukun Temellerini Araştırma ve Uygulama Merkezi ile ilgili Almanya’da çıkan haberler.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

ERNST HİRSCH HUKUKUNTEMELLERİNİ ARAŞTIRMA

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Akdeniz Üniversitesine bağlı olarak kurulan Akdeniz ÜniversitesiErnst Hirsch Hukukun Temellerini Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Akdeniz Üniversitesi Ernst Hirsch Hukukun Temellerini Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Hukuk Fakültesi: Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesini,

c) Merkez (EHAM): Ernst Hirsch Hukukun Temellerini Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Hukuk Felsefesi, Hukuk Sosyolojisi, Hukuk Tarihi, Genel Hukuk Teorisi ve hukukun öteki gerçeklik bilimleri alanlarıyla, Anayasa Hukuku, Uluslararası Hukuk, Avrupa Birliği Hukuku gibi temel hukuk alanlarında disiplinlerarası, görgül, felsefi araştırmalar yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Ulusal ve uluslararası seminer, konferans, kolokyum ve benzeri etkinlikleri düzenlemek ve bunlara katılmak,

b) Türkçe ve yabancı dillerde yayınlar yapmak, bu tür çalışmalara katkıda bulunmak,

c) Konusu ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak ve geliştirmek,

ç) Araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaların hazırlanması, sunulması ve yürütülmesi için gerektiğinde geçici ya da sürekli komisyonlar kurmak, ulusal ve uluslararası alanda uzmanlardan yararlanmak ve işbirliği yapmak,

d) Merkez kütüphanesi kurmak,

e) Bu alanda faaliyet gösteren ilgili kuruluş ve kurumların personelinin geliştirilmesi amacıyla düzenli, bilimsel, mesleki nitelikli uzmanlaşma kursları, seminerleri ve benzerlerini açmak ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenmiş olanlara katılmak,

f) Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere yönelik olarak, eğitim ve sertifika programları, kurslar, seminerler, konferanslar planlamak ve düzenlemek ve ilgili kuruluşlarca düzenlenmiş olanlara katılmak ve katkı sağlamak suretiyle işbirliği yapmak,

g) Türkiye ve yurt dışındaki üniversite ve kuruluşlar ile Merkezin amaçlarına uygun işbirliği yapmak,

ğ) Faaliyet alanları ile ilgili gerekli gördüğü diğer her türlü etkinlik ve yayınları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Hukuk Fakültesinde görev yapan ve Merkezin faaliyet konularında Merkezin amacına uygun çalışmaları bulunan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse, yeni bir Müdür görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, iki yıl süreli olmak üzere, müdür yardımcıları görevlendirebilir. Bu süre yenilenebilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından veya Yönetim Kurulu üyelerinden unvan sırasına göre birisini vekil bırakır. Müdür yardımcıları yönetim kurulunun doğal üyesidir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

d) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak,

e) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

f) Danışmanlık taleplerini değerlendirerek, Yönetim Kurulunda karara bağlamak,

g) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunca onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet konularında etkin akademisyenler arasından Müdür tarafından iki yıl süreyle görevlendirilen beş üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

(2) Yönetim Kurulu altı ayda bir olağan ve gerektiği takdirde olağanüstü olmak üzere, çoğunluğu oluşturan üyelerin katılımıyla toplanır. Kararlar, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun oyuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

c) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda eğitime destek vermek,

ç) Merkez faaliyetlerini ve hizmetlerini geliştirmek amacıyla platformlar hazırlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarına katkı sağlayacak kişilerden ve istekleri halinde görevlendirilecek kuruluş temsilcilerinden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu kararıyla Müdür tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdür tarafından toplantıya çağırılır. Danışma Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun oyuyla alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak,

b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak,

c) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak ve Merkez faaliyetleri hakkında önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün talebi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Özeti: Yönetmelik

Anahtar Kelimeler: